Πακέτα Εργασίας

Π.Ε. 1 Προδιαγραφές Απαιτήσεων (Υπεύθυνος Φορέας: ΑΠΘ)

Κατά τη διάρκεια του ΠΕ 1, θα δημιουργηθούν μοντέλα περιπτώσεων χρήσης (use cases) και διαδικασιών. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση αυτών των μοντέλων, που θα δώσει τη δυνατότητα να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να καθοριστούν ανάγκες χρηστών, ως προς τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα του συστήματος, καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριών. Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Εργασία 1.1 - Ανάλυση Εμπλεκομένων
Εργασία 1.2 - Σενάρια Ιατρικών Υπηρεσιών
Εργασία 1.3 - Επιχειρησιακά Σενάρια
Εργασία 1.4 - Συνένωση Απαιτήσεων και Περιπτώσεων Χρήσης
Εργασία 1.5 - Ιστοσελίδα Έργου

Π.Ε. 2 Υποδομή Υπολογιστικού Νέφους (Υπεύθυνος Φορέας: SINGULAR LOGIC)

Το ΠΕ2 στοχεύει στην ανάπτυξη της υποδομής υπολογιστικού νέφους, που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτού του ΠΕ οι ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες θα αναληφθούν:
Εργασία 2.1 - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Υπολογιστικού Νέφους
Εργασία 2.2 - Ανάπτυξη Υπολογιστικού Νέφους
Εργασία 2.3 - Διάχυση Υπολογιστικού Νέφους

Π.Ε. 3 ηλ-Προσωπικός Φάκελος Υγείας (Υπεύθυνος Φορέας: Ν-Υγεία)

Ο κύριος στόχος του ΠΕ3 είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού Προσωπικού Φακέλου Υγείας (ηλ-ΠΦΥ). Το λογισμικό του ηλ-ΠΦΥ είναι ζωτικής σημασίας για τη λύση του PINCLOUD καθώς άλλα συστατικά μέρη όπως η ηλ-συνταγογράφηση, ηλ-παραπεμπτικά και Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ασθενών (ΠΠΑ), αλληλεπιδρούν με αυτό και ολοκληρώνουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Εργασία 3.1 - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ηλ-ΠΦΥ
Εργασία 3.2 - Λύση ηλ-ΠΦΥ
Εργασία 3.3 - Διάχυση ηλ-ΠΦΥ

Π.Ε. 4 Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ασθενών (Υπεύθυνος Φορέας: VDV)

Ο κύριος στόχος του ΠΕ4 αφορά το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του προσωποποιημένου συστήματος παρακολούθησης και την ανάπτυξη της εφαρμογής, με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών, τις συνθήκες υλοποίησης, και δυνατότητες για περαιτέρω επεκτάσεις. Αυτό το πακέτο εργασίας θα επικεντρωθεί στον ορισμό και σχεδιασμό ενός προηγμένου συστήματος αισθητήρων με το επίπεδο εφαρμογής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο σχεδιασμό των χαρακτηριστικών των διεπαφών του χρήστη (Graphical User Interface), σύμφωνα με την κατηγορία τους, π.χ. ασθενής, επαγγελματίας υγείας, καθώς και στην κατάλληλη υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του PINCLOUD. Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Εργασία 4.1 - Ανάπτυξη της Πολιτικής Ασφαλείας του PINCLOUD
Εργασία 4.2 - Σχεδιασμός και Προτυποποίηση Προηγμένου Συστήματος Αισθητήρων PINCLOUD
Εργασία 4.3 - Σχεδιασμός Διεπαφών Χρηστών

Π.Ε. 5 ηλ-Παραπεμπτικό & ηλ-Συνταγογράφηση (Υπεύθυνος Φορέας: ΠΑΠΕΙ)

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας προσπαθεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία αποτελείται από δύο υποσυστήματα: (α) ηλ-παραπεμπτικό και (β) ηλ-συνταγογράφηση. Και τα δύο υποσυστήματα θα βασίζονται στις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ΠΕ1. Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Εργασία 5.1 - Ανάλυση και σχεδίαση πλατφόρμας ηλ-Παραπεμπτικού και ηλ-Συνταγογράφησης
Εργασία 5.2 - Σύστημα ηλ-Παραπεμπτικού και ηλ-Συνταγογράφησης
Εργασία 5.3 - Διάχυση ηλ-Παραπεμπτικού και ηλ-Συνταγογράφησης

Π.Ε. 6 Διασφάλιση Ποιότητας, Ολοκλήρωση & Δοκιμή (Υπεύθυνος Φορέας: SINGULAR LOGIC)

Το ΠΕ6 θα (α) ολοκληρώσει τις λύσεις των ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5 και ΠΕ7 και θα παράγει την ολοκληρωμένη πλατφόρμα PINCLOUD και (β) θα εκτελέσει τον τεχνικό έλεγχο της ολοκληρωμένης πλατφόρμας. Θα ακολουθηθεί μια διαδικασία ολοκλήρωσης δύο φάσεων:
Φάση 1: Αρχικές εκδόσεις των συστημάτων ηλ-ΠΦΥ, ΠΠΑ, ηλ-παραπεμπτικού/ηλ-συνταγογράφησης και ηλ-μάθησης θα ενταχθούν στην υποδομή του υπολογιστικού νέφους. Ο εντοπισμός και η επίλυση ζητημάτων διαλειτουργικότητας και ολοκλήρωσης είναι πολύ κρίσιμο να γίνει νωρίς στον κύκλο ανάπτυξης του έργου.
Φάση 2: Οι τελικές εκδόσεις των υπηρεσιών θα ολοκληρωθούν για την παραγωγή της τελικής PINCLOUD Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας ηλ-Υγείας. Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Εργασία 6.1 - Τεχνικό Σχέδιο Ελέγχου
Εργασία 6.2 - Διασφάλιση Ποιότητας και Δοκιμή

Π.Ε. 7 Εκπαίδευση Χρηστών (Υπεύθυνος Φορέας: ΠΑΠΕΙ)

Κατά τη διάρκεια του ΠΕ 7 και ως απόκριση στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες των τελικών χρηστών των συστημάτων ηλ-Υγείας, προτεινόμενη ηλ-εκπαιδευτική μεθοδολογία θα εφαρμοστεί και θα αποτελείται από τις εξής εργασίες:
Εργασία 7.1 - Προσδιορισμός Αναγκών Εκπαίδευσης Χρηστών
Εργασία 7.2 - Επιλογή Κατάλληλης Παιδαγωγικής Προσέγγισης
Εργασία 7.3 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθημάτων ηλ-Εκπαίδευσης
Εργασία 7.4 - Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων

Π.Ε. 8 Πιλοτική Εφαρμογή (Υπεύθυνος Φορέας: Ν-Υγεία)

Το τρέχον πακέτο εργασίας έχει ως στόχο την εκτίμηση της συνολικής λειτουργίας και της αποδοχή των χρηστών της ολοκληρωμένης πλατφόρμας που παρέχεται από το PINCLOUD στο ΠΕ6. Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Εργασία 8.1 - Σχέδιο Πιλοτικής Εφαρμογής
Εργασία 8.2 - Προετοιμασία Πιλοτικής Εφαρμογής
Εργασία 8.3 - Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος

Π.Ε. 9 Κοινωνικό-τεχνική και Οικονομική Εκτίμηση και Διάχυση (Υπεύθυνος Φορέας: ΠΑΠΕΙ)

Κατά την διάρκεια του πακέτου εργασίας, θα πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση του κοινωνικό-τεχνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου θα διαδοθούν μέσω εκδηλώσεων (ημερίδων). Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Εργασία 9.1 - Κοινωνικό-τεχνική και Οικονομική Εκτίμηση
Εργασία 9.2 - Διάχυση