Στόχοι

Το έργο επιδιώκει την ενσωμάτωση διαφορετικών στοιχείων της εφαρμογής, οδηγώντας στην παροχή μιας από άκρο-σε-άκρο (end-to-end) προσωποποιημένης παρακολούθησης της ασθένειας και υπηρεσιών διαχείρισης ιατρικών δεδομένων "οποιαδήποτε ώρα, οπουδήποτε", οι οποίες να εξασφαλίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση του ασθενούς, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Το έργο θα αναπτύξει μια αξιόπιστη και ανθεκτική πλατφόρμα, που θα εγγυάται τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μελών και θα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του κοινού, καθότι έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Οργανισμού Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων αξιοποιώντας την υποδομή υπολογιστικού νέφους από τη Singular Logic.

Eπιστημονικοί και Τεχνολογικοί Στόχοι Το PINCLOUD ορίζει τους εξής επιστημονικούς-τεχνολογικούς στόχους, οι οποίοι θα επαληθευθούν στην πορεία του έργου: (α) ανάπτυξη υποδομών νέφους και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, με τη μορφή των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας ασθενών, ηλ-παραπεμπτικών, ηλ-συνταγογράφησης και παρακολούθησης ασθενών, (β) διερεύνηση και έλεγχο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με τη χρήση υπολογιστικού νέφους και υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής, οδηγώντας έτσι σε καινοτόμες ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας για προσωποποιημένη ιατρική, (γ) μελέτη θεμάτων συμβατότητας μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών νεφών, ζητημάτων που σχετίζονται με την κατανομή πόρων και την καλύτερη διαχείρισή τους και διε-ρεύνηση πιθανών ζητημάτων ασφάλειας, (δ) δημιουργία θέσεων εργασίας για προσωπικό τεχνολογιών πληροφορικής και, επίσης, για επαγγελματίες υγείας, (ε) ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, προώθηση της γνώσης και της αριστείας, (στ) διάχυση των αποτελεσμάτων του PINCLOUD, (ζ) εκμετάλλευση προηγμένων ΤΠΕ στον ιατρικό τομέα, (η) ανάπτυξη ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πλαισίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς, (θ) βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με την παροχή προληπτικής φροντίδας και αυτό-διαχείρισης, (ι) ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας που βελτιώνουν την ποιότητα και μειώνουν το κόστος και το χρόνο παροχής της υπηρεσίας και (ια) δοκιμή τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την επεκτασιμότητα, τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, τη χρηστικότητα, τη συμβατότητα, την ανοχή σφαλμάτων και την ελεγχόμενη πρόσβαση.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη του  PINCLOUD στοχεύουν:

(α) στην προαγωγή της γνώσης και της αριστείας σε ερευνητικούς οργανισμούς μέσω της ανάπτυξης και της διερεύνησης καινοτόμων ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με τη χρήση του υπολογιστικού νέφους, της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής και προηγμένων τεχνολογιών παρακολούθησης ασθενών,

(β) στη διάχυση των αποτελεσμάτων και την προώθηση της συνολικής ιδέας του έργου,

(γ) στη διερεύνηση ενός σύνθετου περιβάλλοντος (δηλ. της υγείας) και στη δημιουργία ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πλαισίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς.

Από τεχνολογική άποψη, το PINCLOUD, θα συμβάλει στην υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, ως ένας καινοτόμος τομέας που αξίζει να αναλυθεί εκτενώς και να μελετηθεί, ώστε να εφαρμοστεί στο μέλλον στη μορφή πραγματικών και εμπορικών υπηρεσιών. Με το έργο αυτό, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα για ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, αξιοποιώντας το υπολογιστικό νέφος και τη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η έρευνα σημαντικών θεμάτων, όπως η ασφάλεια και η διαχείριση υπηρεσιών και δεδομένων, και η διαχείριση ρόλων μέσω ενός ή περισσοτέρων συστημάτων υπολογιστικού νέφους, θα ενισχύσει την κατανόηση του χώρου και του πλαισίου γνώσης (body of knowledge). Από οικονομικής άποψης, το PINCLOUD θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θέσεων στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και της υγείας.

Επιπλέον, θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους στον τομέα της υγείας και θα ελευθερώσει πόρους (π.χ. κρεβάτια νοσοκομείων κλπ.).

Τα ιατρικά δεδομένα για την υγεία τους θα τεκμηριώνονται από το σύστημα και αυτό θα επιτρέψει καλύτερα αποτελέσματα. Τα ιατρικά σφάλματα που συνδέονται με τη μη ολοκληρωμένη φύση των υπηρεσιών υγείας θα εξαλειφθούν και ως εκ τούτου λιγότερο ασθενείς θα επηρεαστούν από αυτά τα σφάλματα.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, το έργο θα έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνία, καθώς οι ασθενείς θα μπορούν να μείνουν μακριά από τα νοσοκομεία και να λαμβάνουν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες υγείας.