Στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους
ΑΚΡΩΝΥΜΟ PINCLOUD
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 21/08/2013 – 31/10/2015
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 11ΣΥΝ_6_116
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Γνώσης και Επικοινωνίας με το Περιβάλλον - Δραστηριότητες για την υγεία του ανθρώπου
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(α) στην προαγωγή της γνώσης και της αριστείας σε ερευνητικούς οργανισμούς μέσω της ανάπτυξης και της διερεύνησης καινοτόμων ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με τη χρήση του υπολογιστικού νέφους, της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής και προηγμένων τεχνολογιών παρακολούθησης ασθενών,

(β) στη διάχυση των αποτελεσμάτων και την προώθηση της συνολικής ιδέας του έργου,

(γ) στη διερεύνηση ενός σύνθετου περιβάλλοντος (δηλ. της υγείας) και στη δημιουργία ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πλαισίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.361.040 €
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Μαρίνος Θεμιστοκλέους (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς