Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Eργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΨΥΥ) ανήκει στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στεγάζεται στο επί της οδού Ανδρούτσου 150, 18534, Πειραιάς, κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα
Κύριος ρόλος και συνεισφορά του Φορέα στο Έργο
Σχετική εμπειρία του Φορέα
Βασικά πρόσωπα από τον Φορέα που συμμετέχουν στο Έργο


 

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς του ευρύτερου γνωστικού πεδίου των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το εργαστήριο συμβάλλει στη συλλογική αριστεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, επικοινωνίας και γνώσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ΕΨΥΥ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 • Διεργασιοστρεφή Συστήματα Υγείας με βάση Ροές Εργασίας
 • Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
 • Προσωπικοί Φάκελοι Υγείας
 • Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές στην Υγεία
 • Ασφάλεια Συστημάτων Υγείας
 • Διεισδυτική Πληροφορική στην Υγεία
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικών Νεφών στην Υγεία
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Σημασιολογικός Ιστός στην Υγεία
 • Διαχείριση Γνώσης στην Υγεία
 • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση Χρηστών στην Υγεία

 

Κύριος ρόλος και συνεισφορά του Φορέα στο Έργο

Γενικός Συντονιστής Έργου

Συντονιστής των Πακέτων Εργασίας:

 • ΠΕ5. ηλ-Παραπεμπτικό & ηλ-Συνταγογράφηση. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας εστιάζει στην ανάπτυξη των εφαρμογών: (α) ηλ-παραπεμπτικό και (β) ηλ-συνταγογράφησης.
 • ΠΕ7. Εκπαίδευση Χρηστών. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας εμπεριέχει εφαρμογή ηλ-εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και αποτελείται από τις εξής εργασίες: (α)  Προσδιορισμός Αναγκών Εκπαίδευσης Χρηστών (β) Επιλογή Κατάλληλης Παιδαγωγικής Προσέγγισης, (γ) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθημάτων ηλ-Εκπαίδευσης και (δ) Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων.
 • ΠΕ9. Κοινωνικό-τεχνική και Οικονομική Εκτίμηση και Διάχυση. Στο συγκεκριμένο πακέτο πραγματοποιείται εκτίμηση του κοινωνικό-τεχνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και σχεδιασμός - δημιουργία εκδηλώσεων (ημερίδων), όπου θα υπάρξει και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Συμμετοχή, ως Μέλος Πακέτου Εργασίας, στα εξής πακέτα:

 • ΠΕ1. Προδιαγραφές Απαιτήσεων. Συμμετοχή στην (α) δημιουργία μοντέλων περιπτώσεων χρήσης (use cases) και διαδικασιών, και (β) αξιολόγηση αυτών των μοντέλων.
 • ΠΕ2. Υποδομή Υπολογιστικού Νέφους. Συμμετοχή στην ανάπτυξη της υποδομής υπολογιστικού νέφους και στις επιμέρους εργασίες του πακέτου όπως: (α) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Υπολογιστικού Νέφους, (β) Ανάπτυξη Υπολογιστικού Νέφους και (γ) Διάχυση Υπολογιστικού Νέφους
 • ΠΕ3.  ηλ-Προσωπικός  Φάκελος  Υγείας. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού Προσωπικού Φακέλου Υγείας (ηλ-ΠΦΥ) και σε επιμέρους εργασίες του πακέτου όπως: (α) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ηλ-ΠΦΥ (β) Λύση ηλ-ΠΦΥ, (γ) Διάχυση ηλ-ΠΦΥ.
 • ΠΕ6.  Διασφάλιση  Ποιότητας,  Ολοκλήρωση  &  Δοκιμή. Συμμέτοχή  στην  ενοποίηση  και  στον  τεχνικό έλεγχο της ολοκληρωμένης πλατφόρμας PINCLOUD.
 • ΠΕ8.  Πιλοτική Εφαρμογή. Συμμέτοχή στην αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας και της αποδοχής των χρηστών της ολοκληρωμένης πλατφόρμας PINCLOUD

 

Σχετική εμπειρία του Φορέα

Τα μέλη του εργαστηρίου Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας συγκροτούν μια άρτια ερευνητική ομάδα με ιδιαίτερη δραστηριότητα στην καταγραφή, ανάλυση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση πλαισίων, συστημάτων και εφαρμογών υπηρεσιών υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το εργαστήριο συμμετείχε πρόσφατα στα εξής έργα:

e-SENS – Electronic Simple European Networked Services. EU/CIP ICT-PSP 2012 Pilot Type A, Πλαίσιο Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013 –2016.

ΣΘΕΝΟΣ – Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα ΕΥΔ ΕΠ «Εκπαίδευση  & Δια Βίου Μάθηση», 2013-2015.

eHIF – Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΕΣΠΑ, 2007-2013.

E-LICO – An e-Laboratory for Interdisciplinary Collaborative Research in Data Mining and Data-Intensive Science EU-FP7 Collaborative Project, 2009-2012.

PEPPOL - Pan-European Public Procurement OnLine. EU/ICT-PSP CIP Pilot Type A, Πλαίσιο Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009 –2011.

STAMINA - The Human Factors Training for the Biotechnology and Pharmaceutical Manufacturing Industry.LLP/LdV/TOI/2009/IRL-512, 2009-2011.

CALLIOPE - CALL for InterOPErability: Creating a European coordination network for eHealth interoperability implementation. EU/ICT-PSP CIP 224986, 2008 –2010.

 

Βασικά πρόσωπα από τον Φορέα που συμμετέχουν στο Έργο

Ο Μαρίνος Θεμιστοκλέους είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη “Διδασκαλία και Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση”, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική. Έχει εργαστεί αρχικά ως λέκτορας και ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brunel του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία. Η επιστημονική του συνεισφορά έχει τιμηθεί με αναφορές αριστείας και με άλλες αναφορές. Τέλος έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης στα πεδία της πληροφορικής υγείας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του ηλεκτρονικό επιχειρείν, της ηλεκτρονικής μάθησης και της ολοκλήρωσης εφαρμογών και ERP συστημάτων. Έχει υπάρξει σύμβουλος της ORACLE UK, του Hillingdon Hospital και του Havering Council σε θέματα ολοκλήρωσης και διαλειτουργικότητας συστημάτων. Η έρευνά του έχει προσελκύσει χρηματοδότηση από διάφορους φορείς. Έχει διατελέσει αξιολογητής διεθνών ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων. 

Ο Γεώργιος Βασιλακόπουλος είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος Υπουργών Υγείας σε θέματα πληροφορικής, έχει διατελέσει μέλος ΔΣ Νοσοκομείων και έχει συμμετάσχει σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές Υπουργείων και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Επίσης, έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε εταιρίες πληροφορικής. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων και Διευθυντής των Εργαστηρίων Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφορικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία στο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής Υγείας και είναι συγγραφέας πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (ελληνικά και διεθνή) και έχει διατελέσει αξιολογητής έργων και ερευνητικών προγραμμάτων (ελληνικών και ευρωπαϊκών) και υπεύθυνος έκδοσης και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Φλώρα Μαλαματένιου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  και Διδακτορικό της Δίπλωμα στην Πληροφορική Υγείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε εταιρείες πληροφορικής, ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως διδάσκουσα του ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ). Έχει συμμετάσχει σε πολλά, ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών υγείας ενώ είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Η Ανδριάνα Πρέντζα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από ΕΜΠ και το Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Πολυτεχνείο Eindhoven, Ολλανδία. Έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πολυτεχνείο του Eindhoven (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ σε θέματα Τηλεματικής Υγείας και Ιατρικής Πληροφορικής και ως Ερευνήτρια Β’ στο Επιστημονικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών βιβλίων. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο συντονισμό και σχεδιασμό προγραμμάτων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, και στη διαχείριση προγραμμάτων συμμετέχοντας ως υπεύθυνη σε σημαντικά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης στο χώρο της Υγείας. Είναι αξιολογήτρια/εμπειρογνώμων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικά προγράμματα. Σήμερα είναι Associate Editor στο περιοδικό ‘IEEE Transactions on the Information Technology in Biomedicine’ και κριτής σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας του Φορέα για το Έργο: 
Μαρίνος Θεμιστοκλέους
Ιστοσελίδα: