Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους

Τεχνολογίες αιχμής όπως το Υπολογιστικό Νέφος και η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική χρησιμοποιούνται για να παρέχουν αποτελεσματικές, επεκτάσιμες, φορητές, διαλειτουργικές και ολοκληρωμένες υποδομές πληροφορικής που να είναι οικονομικά αποδοτικές και συντηρήσιμες. Παρά τη μεγάλη αξία αυτών των τεχνολογιών, ο τομέας της υγείας δεν έχει δώσει έμφαση ακόμη σε αυτές τις τεχνολογίες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών αλλά αυτόνομων, μη ολοκληρωμένων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως ασθενών, επαγγελματιών υγείας, εργαστηρίων, νοσοκομείων κλπ.

Λόγω του μη ολοκληρωμένου χαρακτήρα των εφαρμογών και υπηρεσιών ηλ-υγείας, πολυάριθμα ιατρικά λάθη προκαλούνται με αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής χιλιάδων ασθενών ετησίως. Για το λόγο αυτό, η ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγείας έχει μεγάλη σημασία. Επιπρόσθετα, υπάρχει ανάγκη για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστος των δαπανών υγείας. Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω εφαρμογών παρακολούθησης ασθενών, που θα επιτρέπουν στους ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στο σπίτι και παράλληλα θα απελευθερώσει χώρο και προσωπικό στα νοσοκομεία. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από μια καινοτόμο ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας που θα χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες όπως το υπολογιστικό νέφος και η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική.